Niederlande

Vorbemerkung

Die Gesang- und Liederbücher der Niederlande sind nach den Kirchen, in denen sie im Gebrauch waren oder sind, aufgeführt. In den reformierten Gemeinden ist bis heute das Psalmensingen weit verbreitet. Dabei werden verschiedene Psalmenbereimungen gebraucht, auf die jeweils etwas näher eingegangen wird.

Die niederländischen Liederbücher, vor allem neuere Liederbücher, sind auch in den flämischsprachigen Gemeinden in Belgien im Gebrauch. Im Übrigen vgl. unter Belgien.

Über die Website http://kerkliedwiki.nl/ kann man vieles über einzelne Liederbücher, deren Einführung, Verwendung und Inhalt erfahren. Auch sind viele Listen zu finden sowie einzelne Lieder. Eine Übersicht verschiedener niederländischer Liederbücher findet sich auch auf folgender Website: cbb.nl.

Hervormde Kerk

De Psalmen Davids, ende andere lofsanghen
besser bekannt unter bundel van Petrus Datheen, 1566
Anm.: Petrus Datheen übersetzte den franzöischen Psalter ins Niederländische. Diese Bereimung war über 200 Jahre lang im Gebrauch und wurde dann durch die Bereimung berijming van 1773 abgelöst. Die Bereimung von Datheen wird jedoch bis heute in einigen Gemeinden verwendet.
Nicht vorhanden, die Texte sind jedoch online zu finden.

Het Nieuwe Testament of alle Boeken des Nieuwen verbonds onzers Heeren Jezus Schristus …. 1860
Het Boek der Psalmen, nevens du Gezangen, bij de Hervormde Kerk von Nederland in gebruik, door last van de Hoog mogende Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaan 1773, gekozen, het de noodige daarin gemaarte veranderingen.
Ingerigt overkendonstig de Thans Meest Gebruiklije Taal en Spelling
Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie, te Amsterdam, J. Brandt en Zoon, en F. Proost Te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen, 1860
Psalmen Nr. 1-150 mit Melodien; Eenige Gezangen; Evangelische Gezangen Nr. 1-102; ‚Lijst der Gezangen alphabetisch; Catechismus of OnderwijzingChristelijke Gebeden
Anm.: Die Psalmenbereimung 1773 auf Melodien des Genfer Psalters ist noch immer weit verbreitet. Sie wurde seinerzeit auf Befehl der Generalstaaten eingeführt und löste die vorherige Bereimung von Dathleen 1566 ab.

Het Boek der Psalmen nevens enig Gezangen
Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden uit drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen
Amsterdam, 1776
Acte van Consent; Verklaaring van de tytelplaat voor het boek der Psalmen; Opwekking tot godverheerlijkend (1 Notenseite); Opwekking tot godverheerlijkend Psalmzingen. In de Beschouwing der godlijke eigenschappen; Het Boek der Psalmen: Psalmen Nr. 1-150 mit einst. Noten; Einige Gezangen (10 Gebote-Lied; Lobgesang der Maria; Lobgesang des Zacharias; Lobgesang des Simeon; Das Gebet des Herrn (Vaterunser); Die erste und zweite Bereimung der 12 Glaubenartikeln; Bedezang voor de Predikatie; Mogrenzang, Bedezang voor het eeten; Dankzang na het eeten; Avondzang; Aanwijzing van einige Psalmen; alfabetsch Register der Psalmen (Lijst vn alle Psalmen); Psalmen uit de berijminge van den Heere Johannes Eusebius Voet (Liste…), uit de berijming van ‚t genootschap Lausdeo, Salus Populo (Liste…) und uit de berijming van Hendrik Ghysen (Liste…); Catechismus; Christelijke Gebeden; Formulier om den heiligen doop te bedienen, ann de kleine kindren der geloovigen; Formulier om het heilig Nachtmaal te houden

Het Boek der Psalmen nevens enig Gezangen
Door last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden uit drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen
Gereformeerde Bijbelstichting Dordrecht; o.J.
Psalmen Nr. 1-150 mit einst. Noten; Einige Gezangen; Aanwijzing van einige Psalmen en Gezangen; alfabetsch Register
De drie formulieren van enigheid der Gereformeerde Kerken in Nederland met de drie oude Geloofsbelijdenissen en haar Liturgie bnevens het Kort Begrip en de Ziekentroost, Dordrecht, o.J.; Christeljike Gebeden

Psalmen de berijming van 1773
waaran toegevoegd:
Enige Gezangen
De drie formulieren van enigheid
De drie oude Geloofsbelijdenissen
De Liturgie
Het Kort Bebrip
De Ziekentroost
Heerenveen, 2007
Psalmen Nr. 1-150 mit einst. Noten; Einige Gezangen; Aanwijzing van einige Psalmen en Gezangen; alfabetsch Register; Catechismus etc.

Evangelische Gezangen, om nevens het boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden;
Op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde Gemeenten
Te Amsterdam, bij Johannes Allart, MDCCCVII (1807)
Vorwort; Verklaring gevoeg achte het authentique afschrift der Evangelische Gezangen; Inhalt thematisch; Lieder Nr. 1-192 mit Melodien; Lijst der Gezangen (nach Nr.); Lijst van alle Gezangen na rang van het ABC; Lijst der Gezangen die op eenerlei wijze gezongen worden

Vervolgbundel op de evangelische gezangen, op last van de algemeene synode der Nederlandsche Hervormde kerk, uitgegeven ten voordele van de algemeene fondsen dier kerk 1869
kurz bekannt auch unter dem Titel De Vervolgbundel. Ein Ergänzungsliederbuch zu einer früherer Ausgabe von “Evangelische Gezangen”.
Nicht vorhanden

Het Boek der Psalmen en Geestelijke Liederen uit de Schat vn der Kerk der eeuwen
Uitgave: A. Jongbloed N.V. – Leeuwarden
‚s Gravenhagen, 31. Mai 1936
Voorwoord; Titel der Psalmen und Inhoud der Psalmen Nr. 1-150; Psalmen 1-150 mit einst. Melodien und allg. Erläuterungen zur Melodie und zum Inhalt; Eerste Woorden v an elk vers; Eenige Namen, Onderwerpen, Toestanden; De Melodieen mit Angaben zur Herkunft und zur musikalischen Form
angebunden:
Geestelijke Liederen uit de Schat vn der Kerk der eeuwen
Inhoud (thematisch, nach Nummern); Lieder Nr. 1-640 mit einst. Noten; Registers: Overzicht der Melodieen (nach Versmaßen); Register van Bijbelplaatsen; Aanwijing van eenige Liederen (Konkordanz); Eerste woorden van elk vers; Muziekonderricht; Zangonderricht voor Kinderen; Uitgave en auteursrechten; Verbeteringen

Psalmen en Gezangen
voor de Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk
in opdracht van De Allgemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt
An de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de algemeene Synode in het Jaar onzes Heeren 1938
Achtiendr Druk
Amsterdam, o.J.
Vorrede; Psalmen 1-150 mit einst. Noten; Einige Gezangen A-L; Gezangen Nr. 1-306; alphabetisches Register van Componisten, Dichters, Vertalers c.a. Erste Versregels; List van Evangelische Gezangen, Liste van Liederen; Inhoud, Kerkorde, Catechismus; Formulier om den Heilgen Doop te bedienen aan de kleine Kinderen der geflovigen

Psalmen en Gezangen
voor de Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk
in opdracht van De Allgemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt
An de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de algemeene Synode in het Jaar onzes Heeren 1938
Kooruitgave, Deel II: Gezangen
Amsterdam, 1938
Vorwort; Gezangen Nr. 1-306; alphabetisches Register

Psalmen en Gezangen
voor de Eeredienst der Nederlandsche Hervormde Kerk
in opdracht van De Allgemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk opnieuw verzameld en bewerkt
An de Nederlandsche Hervormde Kerk aangeboden door de algemeene Synode in het Jaar onzes Heeren 1938
Achtiendr Druk
Zoetermeer, o.J. (ca. 2010)
Vorrede; Psalmen 1-150 mit einst. Noten; Einige Gezangen A-L; Gezangen Nr. 1-306; alphabetisches Register van Componisten, Dichters, Vertalers c.a. Erste Versregels; List van Evangelische Gezangen, Liste van Liederen; Inhoud, Kerkorde, Catechismus; Formulier om den Heilgen Doop te bedienen aan de kleine Kinderen der geflovigen.

Herinnering.De bundel
Herinnering is verschenen in 2010 en bevat liederen waarvan de teksten zijn geschreven door Ineke Lautenbach.
De meeste teksten zijn geschreven op bekende melodieën, vaak afkomstig uit de Hervormde Bundel 1938.
Nicht vorhanden

Psalmen Nieuwe Berijming van de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming
Boekencentrum N.V., Jongbloed C.V., Proost en Brandt N.V.; N.V. Gebr. Zomer en Keuning
‚s Grafenhage, 1968
Woord vooraf vom .. Dezember 1967; Psalmen 1-150 mit einst. Noten; Eerste Verregeks: alfabetisch gerandschikt; Liturgische Gebruik van het Psalter; Enkele Aantekeningen bij de Melodieen van het Psalter; Register van de dichters die hebben medgewerkt aan de nieuw Psalmberijming in de definitive uitgave van 1967; Inhoud thematisch
Anm: Im Jahr 1968 erschien eine neue Bereimung von einem Kollektiv von Dichtern, bestehend aus Martinus Nijhoff, Willem Barnard, Ad den Besten, Klaas Hanzen Heeroma G. Kamphuis, WJ van der Molen, J. W. Schulte Nord Holt, Fedde Schurer und Jan Wit. Diese Übersetzung wurde später Teil des Lieboek voor der Kerken 1973 und ist in der Mehrzahl der protestantischen Kirchen in den Niederlanden im Gebrauch. Später wurden weitere neuere Übersetzungen im reformierten Kirchenbuch 1986 und 2006 veröffentlicht.

De Nieuwe Psalmberijming
Auteur(s): Jan Pieter Kuyper, Arie Maasland, Adriaan Molenaar, Jan Boom, Arjen Vreugdenhill Bindwijze: Paperback, kosten 9,90 beim Bücherzentrum Zoetermeer. Es enthält jedoch nicht alle 150 Psalmen. Einige fehlen und wurden wohl nicht übersetzt in diesem Projekt, oder es erscheint noch eine spätere Ausgabe. Lt. Kerkliederwiki wurde das Projekt dieser Psalmenbereimung bereits 2014 beendet.
Nicht vorhanden

Gehuld in glans en glorie is een bundel van Louis Godschalk met Psalmberijmingen gebaseerd op de Nieuwe Bijbelvertaling
Nicht vorhanden

Heel mijn ziel is een bundel met nieuwe psalmen voor kerk en koor. Nico Vlaming en Christiaan Winter. Nico Vlaming werkte mee aan het nieuwe Liedboek en is predikant te Kats-Kortgene. Christiaan Winter is cantor van de Oude Kerk te Amsterdam en redactielid van het Liedboek 2013. Boekencentrum, Zoetermeer
Er bestaat één editie met vierstemmige zettingen voor koor.
Nicht vorhanden

Voor de kinderen van Korach:dramatiek en liturgische gestalte van de Psalmen is een in vijf bundels uitgegeven serie Psalmen. Uitgangspunt bij het opnieuw toonzetten is geweest de psalmen te laten spreken zoals ze zich aandienen, en ze daarbij dan weer te geven overeenkomstig hun telkens verschillende literaire structuur.
In 1987 verscheen het eerste deel van de reeks, De lofzang, waarin opgenomen de Psalmen 113-118, het ‚Hallel‘. In 1989 verscheen het tweede deel, De liederen van de opgang, waarin de psalmen 120-134 opgenomen zijn. In het in 1991 verschenen derde deel, De Koning komt zijn de psalmen 90-100 opgenomen. Zegenen moet ik de naam is de titel van het vierde deel in de reeks. Hierin is Psalm 103 opgenomen. Het verscheen in 1993. Het vijfde en tevens laatste deel verscheen in 1999 onder de titel De weg van de rechtvaardige, en bevat de psalmen 1-8 en 42-49. Elk deel wordt voorafgegaan door een uitvoerige toelichting bij de betreffende psalmen, opmerkingen bij de muziek (o.a. over de notatie, de toonaard, de koor- en gemeentezang) en een klein liturgisch advies. Van elke psalm is een vertaling van de Hebreeuwse tekst opgenomen, en wordt de structuur van de psalm literair geduid. De muziek voor solisten, koor, gemeente en orgel is integraal opgenomen. Alle delen zijn uitgegeven door de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting. – Wohl eine Teilausgabe der Psalmen mit Musik (welche?)
Nicht vorhanden

Psalmen voor Nu is een Nederlands project voor de berijming van de 150 psalmen uit de Bijbel. In het project worden alle psalmen op nieuwe muziek gezet, met hedendaags taalgebruik. Een team van ongeveer twintig theologen, hebraïci, dichters en componisten werkt sinds 2002 aan dit project. In 2014 is het project voltooid en zijn in totaal 149 nieuwe berijmingen op nieuwe melodieën gecreëerd. Geen 150, want psalm 42 en 43 zijn gecombineerd, omdat 43 eigenlijk de tweede helft van 42 vormt.
Nicht vorhanden

Voor de liefste een lofzang is een bundel met de psalmen uit de Naardense Bijbel, (es gibt wohl nur einzelne Psalmen auf Blätter, kein Buch!)
Nicht vorhanden

Op Toonhoogte (1995)
daraus eine Auswahl von 475 Liedern 2005 unter dem Titel “Op Toonhoogte” bzw. eine 2. revidierte Ausgabe Op Toonhoogte 2015.mit 570 Liedern De bundel wordt uitgegeven door HGJB (Hervormd-gereformeerde jeugdbond) en Uitgeverij Boekencentrum.
Nicht vorhanden.

Boek der Psalmen (Gerh./V.d. Zeyde)
Nicht vorhanden.

Boek der Psalmen (Ouwens)
Nicht vorhanden.

Met harp en al
Nicht vorhanden.

Engelse psalmen op Nederlandse tekst
Nicht vorhanden.

Gereformeerde Kerke

119 Gezangen in Gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland
o.O. und o.J. (ca. 1960er Jahre)
Voorbericht; Lieder Nr. 1-119 mit 1st. Noten; Inhoudsopgave; (thematisch und alphabetisch); Formulieren (Doof, Avondmaal, Huwelijk, Dan, Wederopneming); Gebeden
(eingeführt lt. Vorwort wohl 1953; dazu auch das entsprechende Choralbuch vorhanden.)

Gereformeerd Kerkboek
4. Druck
Heerenveen, 2009
Inhoud; Ten Geleide; Aanwijzingen voor het gebruik; Psalmen en Gezangen: Psalmen Nr. 1-150; Gezangen Nr. 1-174 jeweils mit einst. Noten; Belijdenisgeschriften; Liturgie; Kort Begrp; Kerkorde; Register en Verantwoording;
(1. Aufl. 2006)
Anm.: Im Jahr 1986 erschien die erste Ausgabe. Die Ausgabe 2001 war eine erweiterte der Ausgabe mit überwiegend neuen Songs. Das neue christliche Gebetbuch (2006) ersetzte die bisherigen Ausgaben und hat neue Songs und neue liturgische Formen. Am 7. Juni 2014 hat die Synode der befreiten reformierten Kirchen beschlossen, dass es ein neues reformiertes Kirchenbuch mit 150 metrischen Psalmen, Hymnen und Konfessionen, Gottesdienstordnungen, liturgischen Formen und die neuen Kirchenordnung geben soll.

Filippus Liederenboek: voor ouderen en jongeren
uitgegeven door het Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk.
Nicht vorhanden

Elk zing‘ Zijn lof
2015
Nicht vorhanden

Gereformeerde Kerke (hersteld Verband)

Gezangen
Nevens de Psalmen in Gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (In Hersteld Verband)
’s-Gravenhage, 14. August 1933
Lieder Nr. 1-288, Melodienübersicht, alphabetisches Liederverzeichnis

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

Nicht vorhanden: Negentig gezangen is een bundel van negentig gezangen die van 2003 tot en met 2006 in gebruik zijn geweest bij de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Es umfasste 90 Lieder.

Evangelisch-Lutherische Kirche

Im Laufe der Geschichte dieser relativ kleinen protestantischen Kirche sind wohl folgende niederländische Liederbücher erschienen:

• 1565 eine Niederländische Übersetzung des Bonner Gesangbuchs (enthält fast alle Luther-Lieder in niederländischer Sprache). Reprints gab es 1581 und 1582, spätere Bearbeitungen vom Prediger John Ligarius aus Woerden 1586 und 1591 mit einem Sonderdruck von 1647
• 1605 Liederbuch aus Amsterdam, komplett überarbeitet Version des Gesangbuchs. Bearbeitungen der Lieder von Jan Duisburg. (konnte sich nicht durchsetzen)
• 1687 Weitere Revision des Liederbuches durch Christopher Beudeker. (konnte sich nicht durchsetzen)
• 1779/80 „Consistoriale Bundel“ mit vielen neuen Liedern
• Im 19. Jh. viele Einzelgesangbücher, z.B.
• 1857 „Hersteld Evangelisch-luthers Gezangboek“
• 1930 „Uit Hart en mond“ („Von Herz und Mund)“
• (1887-1892 und 1904 „Genootschapsbundel“ – „Gesellschaft Bundel“)
• 1955 Evangelisch-luth. Gesangbuch (s. unten)
• 1973 Liedboek voor de Kerken

Christelijke Gezangen voor de Evang. Luthersche Gemeenten in
het Noningrijk der Nederlanden
benevers een Vervolg, dijgevoegd in 1850
Amsterdam/Haarlem/Groningen, 1854
Voorbergt; Inhoud der Gezangen, met ofname van dien der Bijgevoegden in 1850; Gezangen Nr. 1-440 mit einst. Noten; Lijst der Gezangen (alphabetisch); Aanwijzing van Gezangen waar dezelfde of eene eegene Zangwijse staat; Kerk-Boek: I Evangelien en Epistelen; II. Geschiedenis van het Lijden es Sterven van unsern Heer Jezus Christus; III. De kleine Katechismus von Dr. Martin Luther; IV. De onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis; V. Gewone Kerkgebeden, VI: Formulier van den H. Doop; VII. Formulier van de vrjsprank van zonden; VIII. Formulier van het H. Avondmaal; IX. Bijvoegsel van gebeden voor huisselijk gebruik

Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk
Uitgeven in Opdracht van de Synode der Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden door J. Brandt & ZN
Amsterdam, 1955
Vorwort; Liturgie; Lieder Nr. 1-296 mit einst. Noten; Metten u.a.; Zondagslied; Register van Dichters; Regster van Componisten; List van Liederen (Wo stehen die Lieder des GB in anderen Gesangbüchern, und zwar im „Ned. Luth. Genootschaap“, im „Nieuwe Bundel Ned. Herv. Kerk“, im „Bundel vn Ned. Prot. Kerk“ und im „EKG“.); alphabetisches Register der Lieder; Inhalt der Lieder thematisch

Aanhang van het Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk
Antwerpen 1989
Woord vooraf, Liturgie; S. 1-116; Gezangen: Lieder Nr. 297-401 mit einst. Noten; Register van Dichters, Register van Componisten; Lijst van Liederen (Vergleich der Liednummern dieses Buches mit dem Ned. Luth. Genootschap 1904, dem Ned. Herv. Kerk Gezangboek 1938 und dem EKG 1987 Ausgabe für die SELK; alphabetisch Register der Beginregels van Liederen Nr. 297-401

Op de wijze van het lied
116 liederen deels geschreven als contrafact op bekende melodieën, maar op verzoek van samensteller en auteur Hans Mudde hebben ook verschillende kerkmusici nieuwe melodieën geschreven, waaronder Aart Bergwerff, Jaap Dragt, Hans Jansen, Dick Troost en Nico Vlaming.
Nicht vorhanden

Remonstrantsche Broederschap

Liederbundel ten dienste van de Remonstrantsche Broederschap
In opdracht van den Nederlandschen Protestantenbond uitgeven dorr J. Brandt & Zoon – Amsterdam
Druk: Joh. Enschede de zonen Haarlem
Woord vooraf; Inhoud; Beginselverklaring; De Remonstrantsche Broederschap; Orde van de gewone Godsdienstoefening; Verantwoording der Plechtigheden; Gelofsbelijdenis; Voorbereiding en Inkeer; Lieder Nr. 1-250 mit einst. Noten; alfabetisch register van de namen der dichters in vertalers; alfabetisch register van de namen der componisten; Eerste versregels van alle liederen, alfabetisch geranschikt; Overzicht der Liederen thematisch; Lijst van Psalmen; Lijst van Gezangen; Auteursrechten op melodieen en teksten ogenomen in dezen bundel; Inhoud

Gemeinsames Gesangbuch der Protestantischen Kirchen in den Niederlanden

De Adem van het jaar
von prof. dr. G. van der Leeuwstichting in 3 Bänden in den 1960er Jahren.
Nicht vorhanden

102 Gezangen –Proefbundel
‚s Gravenhage, o.J. (1965)
Begeleiden Woord; Gezangen Nr. 1-102 mit einst. Noten; alphabetisches Register; Anweisung, welche Lieder im Laufe eines Kirchenjahres gesungen werden können
Anm.: Die meisten dieser Lieder wurden in das Liedboek voor de Kerken 1973 aufgenommen.

Liedboek voor de Kerken
Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied
’s Gravenhage, 1973
Ten Geleide; Ter Verantwoording; Gebrauchsanweisung; Psalmen 1-150; alphabetisches Verzeichnis; Dichterverzeichnis; Lieder (Gezangen) Nr. 1-491; alphabetisches Register; Register der Dichter und Komponisten; Bibelstellenregister; Hinweis der Lieder in der Liturgie

Liedboek voor de Kerken
491 Gezangen Meerstemmige zettingen
Boekencentrum/Jongbloed-Zetka
’s Gravenhage, Leeuwarden, 1973
Woord vooraf; Lieder Nr. 1-491 mit 4st. Notensätzen; Toelichting; Buzodere Vermeldingen; Register op de beginregels van de Gezangen; Register van Componisten, dichters en vertalers

Lieteboek foar de tsjerken
Friesische Verion von Liedboek voor de kerken.
Nicht vorhanden

Een plaats ontzegd
64 liederen uit het concept van de gezangencommissie bevat een selectie van 20e eeuwse liederen die uiteindelijk niet in het Liedboek voor de Kerken (1973) zijn opgenomen. De samenstellers wijzen met nadruk op het documentaire karakter van deze bundel; hij is niet bedoeld als aanvulling of alternatief. Ausgabe 1983
Nicht vorhanden

Liederen van het begin Auteur: J.W. Schulte Nordholt
67 Liedern über das Buch Genesis. 1983 erschienen
Nicht vorhanden

Ergänzungshefte zu dem vorgenannten Gesangbuch
8 Ausgaben mit dem Titel „Zingend Geloven”.
Nicht vorhanden

Aanvullende gezangenbundel voor gebruik in de Nederlands Gereformeerde Kerken“ von 1994
40 Lieder der Nr. 501-540. (Die Nummerierung erfolgte so, damit es keine Verwechslungen mit dem Liedboek voor de Kerken von 1973 gab, das mit Lied-Nr. 491 aufgehört, siehe oben.) Dieses Ergänzungsliederbuch wurde von der Nederlands Gereformeerde Kerken herausgegeben (NGK)
Nicht vorhanden.

Steig in das Boot – Neue niederländische Kirchenlieder
ausgewählt und übertragen von Jürgen Henkys
1. Auflage
Neukirchen-Vluyn, 1982
Vorwort von 1979; Lieder Nr. 1-30 meist mit einst. Noten; Hinweise zu den einzelnen Liedern; alphabetisches Verzeichnis; Quellennachweise

Dienstboek – een proeve – Schrift, Maaltijd, Gebed
Proeven voor de eredienst – een serie publicaties of weg naar een Dienstboek voor de Kerken aangeboden door de Commissie vor het Dienstboek van het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Evangelisch-lutherske Kerk in hat Koninkrijt der Nederlanden
Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer, 1998
Verschiedene Gottesdienstformen komplett abgedruckt mit Psalmen (520 Seiten); Litrgische Gezangen: Ten geleide; Nr. 1-153 mit ein- bis mehrst. Noten; Gebeden en andere teksten voor de eredienst S. 761-1186; Overzichten (Leesrooster Evangelisch-Lutherse Kerk; Gemeenschappelijk Leesrooster; Aanwullend Leesrooster; Thora-Leesrooster; Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed; Liturgische kalender); Verantwoording van bronnen; Inhoudsopgabe nach Nummern
Anm.: Bad II siehe folgendes Buch; dieses erschien erst 2004, als die 3 Kirchen schon zur Protestante Kerk in Nederland fusioniert waren.

Dienstboek – een proeve Deel II – Leven, Zegen, Gemeenschap
Dienstboek – een proeve biedt orden en gebeden voor kerk en huis, samengesteld door de Redactie Dienstboek van de Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestanse Kerk in Nederland
Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer, 2004
Inhoudsopgave; diverse Gottesdienst- und Andachtsformen zu den unterschiedlichsten Anlässen

Liederen voor de Gemeentezang
3. Druck
Hengelo, 2003
Vorwort; Lieder Nr. 1-598 mit 4st. Notensätzen; alphabetisches Register;
(1. Auflage 2000)

Tussentijds
Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken
Kampen, 2010
Voorwoord; Lieder Nr. 1-217 mit einst. Noten; alphabetisches Verzeichnis; Bibelstellenregister; Register op liturgisch gebruik, Verantwoording van bronnen / Toelichtingen
(1. Auflage wohl 2005)
Anm.: Neuere Lieder, die von den einzelen Gemeinden vorgeschlagen wurden. Darunter auch Lieder aus den beiden Bänden „Zingend Geloven“ und Lieder von Huub Oosterhus.

Tuskentiden
Die Friesische Version von Tussentijds
Nicht vorhanden

Evangelische Liedbundel
Uitgeverij Boekencentrum – Zoetermeer
3. Druck
Zoetermeer, 2012
Vorwoord; Lieder Nr. 1—509 mit einst. Noten; alphabetisches Register; Bibelstellenregister; Verantwoording
(1. Aufl. 2005? Wohl bereits 1999 erstmals erschienen?)
Anm.: Liederbuch der niederländischen evangelikalen Bewegung.

Hemelhoog
Wird als Ergännzung zum Evangelischen Liedbundel angesehen.
Nicht vorhanden.

De zogeheten Gele Zangbundel (of: Gele Bundel)
Lieder für Familien und Freizeit und Gruppen
Es enthält 216 Lieder aus den psalmen (1773), aus Johannes de Heer, aus Opwekking und aus Bundel NHK’38
Nicht vorhanden.

Hoop van alle volken, Zingen met partnerkerken
hedendaagse liturgische liederen van buiten Nederland
2009
Hrsg. Ist die PKN.
Nicht vorhanden

Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk
4e druck
s-Gravenhage, 2013
Ten geleide; Inhoud; Psalmen Nr. 1-150b (nach einer Recherche im Internet handelt es sich hier um eine neue Reimdichtung aus dem Jahr 1968); Cantica Lieder Nr. 151-1016 jeweils mit einst. Noten; Registers: Register op beginregels en titels; Register ob bijbelplaatsen; Register op liturgisch gebruik; Verantwoording; Medewerkers
Anm.: Das Gesangbuch wurde von folgenden protestantischen Kirchen in den Niederlanden und Belgien herausgegeben: Protestantste Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Societeit, Remonstrantse Broederschap, Vrijzinge Geloofsgemeenschap NPB, Nederlands Gereformeerde Kerke, Gereformeerde Kerken Vjijgemaakt, Verenigde Protestanste Kerk in Belgie, Evangelisch-lutherse Kerk in Belgie.

Lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke
Friesische Version des vorgenannten Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. De liedbundel is op 18 april 2015
Nicht vorhanden

Weerklank – Instemmen met het Woord in Psalm en Lied
Boekencentrum Zoetermeer (www.liedbundelweerklank.nu)
Zoetermeer, 2016
Ter inleiding; Psalmen 1-150 mit einst. Noten und neuer Bereimung; Lieder Nr. 1-618 mit einst. Noten; Verantwoording; Registers (..van gebruikte bundels; …ob beginregels, … op liturgisch en thematisch gebruik, …op namen, …op bijbelplaatsen, …alternatieve melodieen); List van medewerkers
Anm.: Auf Seite 1167 wird eine Reihe von niederländischen Liederbüchern aufgeführt, die für die Herausgabe des Liederbuchs „Weerklank“ herangezogen wurden. Das Liederbuch wurde durch eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, die aus den Pfarrern A. Baas, W.J. Baker, WJ Dekker, E. K. Foppen, P. Nobel, A. Lattung, A. Visser und J.A.W. Verhoeven, den Organisten Rien Donkersloot und Dick Sanderman, dem Lehrer G. Klink-of Reenen und Neerlandicus dr. H. van ‚t Veld bestand. Herausgeber
Nach dem Vorwort zu urteilen, könnte es sich hier um ein neues reformiertes Gesangbuch handeln, das von einigen konservativen Gemeinden, welche die neue Ausgabe des gemeinsamen Gesangbuchs der prot. Kirchen der Niederlande („Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk“) nicht angenommen haben. Es ist immer von „gereformeerd belijden“ die Rede. Neben einer einstimmigen Ausgabe im September 2016 erschien auch eine Ausgabe mit vierstimmigen Sätzen (nicht vorhanden)

Nederland Zingt Dag – Bouw uw koninkrijk
Zaterdag 22 april 2017
Programmheft mit allen Liedtexten

Ökumenische Liederbücher

Oekumenisch Leedbook
Biej mekaar gadderd deur de Kreenk vuur de Tweantse Spraok
Enschede, 1980
N Paar weurd vuurof…, Lieder S. 7-73 mit einst. Noten; alphabetisches Register
(Liederbuch in der Sprache Twente, im Grenzgebiet Deutschland/Niederland um die Stadt Enschede)

Zangen van Zoeken en Zien
Oecumenische liedbundel
Hrsg. Herman Verbeek (1936-2013)
Uitgeverij Kok – Utrecht, 2015
Over Zangen van zoeken en ziens; Inhoudsopgave thematisch; Lieder Nr. 1-746 mit einst. Noten; Verantwoording; Zangen zoeken (Zangen in de tijd – Lieder nach dem Kirchenjahr und sonstigen Themen; Zangen bij de Bijbel (Lieder nach Bibelstellen; Zangen op alfabet);Colofon

Het Kompas: Aan jou dit lied
Liedbundel van een oecumenische basisgemeente
Uitgegeven Gool en Sticht
Kampen, 2004
(Impressum); Inhoudsopgave; Voorwoord; In memoriam Jan van Opbergen; Lieder Nr. 1-136 mit einst. Melodien; Registers (Liturgische plaats; Tijd van het jaar; Schriftverwijzingen; Bijbelse personen; Thematisch); Register op beginregel
Anm.: Die Texte stammen wohl alle von Jan van Opbergen; die Melodien sind meist alte bekannte, darunter auch Psalmenweisen und Choräle.

Zingenderwijs: Nieuwe teksten op bekende melodieën
Nicht vorhanden

Freikirchen

Godsdienstige Liederen
Uitgeven door en voor rekenign van den Nederlandsche Protestantenbond
Vierde Druk
De Evangelische Gezangen-Compagnie
Te Amsterdam, J. Brand en Zoon; te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen, te Groninge, De Erven R. J. Schierbeck en de Erven De Wed. M van Heyningen Bosch, 1892
Een woord vooraf 1882; Een woord bij den vierden Druk 1892; Lieder Nr. 1-224 mit 4st. Notensätzen; Inhoud thematisch; Lijt der eerste regels in alphabetische volgorde; OOrsprong der Liederen nach Nummern; Oorsprong der Zangwijzen nach Nr.; Aanwijzing van liedern of gedeelten van liederen, die behalve de daarvoor door algemeenen of bizonderen titel aangewezene ook kunnen gebruikt worden bij verschillende hieronder aangewezn gelegenheden; Lijst der Psalmen; die onder deze Liederen geheel of gedelltelij zijn opgenomen; Lijst der Evangelische Gezangen die geheel of gedelltelijk onder deze Liederen zijn opgenomen.

Godsdienstige Liederen
Uitgeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond
Nieuwe uitgave
De evangelische Gezangen-compagnie
Te Amsterdam, J. Brandt en Zoon; te Haarlem, Johannes Enschedè en Zonen; te Groningen, de Erven Schierbeek en De Erven de Wed. M. van Heyningen Bosch, 1900
Voorbericht bij deze uitgave; Inhoud thematisch; Lieder Nr. 1-224 mit einst. Noten (wobei die Noten bei jeder Strophe abgedruckt sind); Lijst der eerste regels in alphabetische volgorde; Oorsprong der Liederen (Autorenangaben, darunter auch aus den Psalmenbereimungen); Aanwijzing van liederen of gedellten van liederen, die behalve de daarvoor door algemeenen of bizonderen titel aangewezene ook kunnen gebruikt worden bij verschillende hieronder aangewezen gelegenheden; Lisst der Psalmen die onder deze Liederen geheel of gedeelterlijk zijn opgenomen; Lijst der evangelische Gezangen die geheel of gedeeltelijk onder deze Liederen zijn opgenomen

Zionsliederen
Een Bundel Liederen ten Gebruike in het huisgezin, op zondagsscholen, bidstonden, enz.
Tiende, opnieuw vermeerderde uitgave
Jacques Dusseau & Co.
Hollandisch-afrikaansche uitgevers-maatscappij
Amsterdam-Kaapstad, 1899
Vorwoord bij den zevenden Druk 1896;Voorworord bij den achtsten Druk; Inhoud thematisch; Lieder Nr. 1-231 mit 4st. Notensätzen
(1. Auflage 1896 ?)

Gezangboek in Gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem
Haarlem, 1914
Eerste Bundel: (DoopsgezinteLiederen) – Vierde Druck, Amsterdam 1914: Voorbericht, Inhoud nach Nr. Lijst der eerste Regels (alphabetisch); Gegenüberstellung der Lieder in diesem Gesangbuch zu anderen Gesangbüchern (Kleine Bundel; Grotte Bundel; Uitgezochte Liederen; Christel. Kerkgez. – Haarlem Bundel; Christel. Liederen – 1. Amsterdamer Bundel) mit Angaben des Dichters; Oorsprung der Zangwijzen; Lieder Nr. 1-108 mit einst. Noten
Tweede Bundel: (Christelijke Gezangen, te Amsterdam, te Haarlem, te Groningen, 1895; Lieder Nr. 1-282 mit einst. Noten; alphabetisches Register; Oorsprung der Liederen;: Aanwijing van Gezangen, die op dezelfde wije worden gezongen, alsmede van Zangwijen, die slechts eens voorkomen; Vergleich der Lieder in Oude und Nieuwe Bundel; thematische Liederverzeichnis (nur Angabe der Nr.)

Liederbundel
Ten dienste vn het Nederlandsch Jongelingsverbond
Heerengracht 255, Amsterdam, 1914
Lieder Nr. 1-119 mit einst. Noten; alphabetisch register of alle verzen; Inhoud (gerangschikt nnar den aard der Liederen): Bondsliederen; Kerkelijke Liederen (Psalmen, Lofzang Zacharias; Gebed des Herren; sonstige Lieder, Lieder zu bestimmten Anlässen)

Psalterke – 105 Geestelijke Liederen voor kerk, school en huisgezin.
Met begeleiding van Orgel of Harmonium.
Getoonzet door Adr. P. Hamers, R.K. Priester. Bewerkt naar den vierden herziene druk v/h Psalterke (101st tot 145 ste duizendtal)
W. Bergmans
Tilburg, 1922
Inhoud nach Nummern bzw. thematisch; alfabetische inhoud mit Angabe des Dichters; Lieder Nr. 1-105 mit einst. Noten und 4st. Begleitsatz für Orgel oder Harmonium

Bunde Geestelijke Liederen – Muziek voor vier stemmen
Zesde Druik
Vermeerderde uitgave
J. N. Voorhoeve
‚s Gravenhage, 1928
Opmerking; Liederen, die dezelfde Melodie hebben; alphabetisch Register naar Versverdeeling; Lieder Nr. 1-165 mit 4st. Notensätzen

Liederen/Hymnes/Cantiques/Lieder
Achtste Doopsgezinde Wereld Congres (8. Mennonitische Weltkonferenz
Amsterdam, 1967
Die Liederen nach Nummern; Liederen Nr. 1-38 mit einstimmigen Noten jeweils in niedernländisch, englisch, französisch und deutsch;

Liederen van het leger des heils (Lieder der Heilsarmee)
Stichter: William Booth
Nationaal Hoofdkwarier van het leger des Heils
Almere, 2007
Inhoudsopgave; Lieder Nr. 1-526 mit 4st. Notensätzen; Leerstellingen van het leger des heils; alphabetisches Register; Bijzondere vermeldingen

Gezangboek voor de Evangelische Broedergemeente
734 liederen, samengesteld door en gebruikt in de Evangelische Broedergemeente
1968 Boekencentrum Den Haag. Bij keuze voor vertaling, berijming en muzieknotatie is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het Liedboek voor de Kerken.
Nicht vorhanden

Liederbücher einzelner Autoren – die meisten nicht vorhanden

Wilhelmus (Willem) Barnard
• In exilio (1946)
• Achterstand (1946)
• Poëzie in practijk (1948)
• Mythologisch (1950)
• Landarbeid (1951)
• De vijf maagden (1953), lekespel
• Vogels en Vissen (1954)
• Woorden van brood (1956)
• De maan over het eiland (1957)
• Een ladder tegen de maan (1957), lekespel
• Het laatste kwartier (1957)
• Het oude land (1958)
• Gedichten (1961)
• De tale kanaäns, een leergang liederen (1963)
• Schijngestalten (1963), verz. lekespelen
• Stem van een roepende (1969)
• Na veertig (1973)
• Op een stoel staan, 3 dln. (1979, 1979, 1980), essays.
Verzamelde Liederen 1986 uitgebrachte bundel met liederen van Willem Barnard

Andere uitgaven
• Een keuze uit zijn gedichten (1964)
• W. Barnard, Oude en nieuwe gedichten (1975)
• Verzamelde gedichten, 2 dln. (1982).
• Stille Omgang : notities bij de lezing van de Schriften volgens een vroeg-middeleeuwse traditie (1992)

Adriaan Cornelis (Ad) den Besten
• Dubbel leven (1946)
• Verleden tijd (1950)
• Tegen mijn verlies (1957)
• Het landvolk (1958), Oosterbeekse gedichten (met Guillaume van der Graft (Willem Barnard), Muus Jacobse (Klaas Heeroma), Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit)
• Loflied voor tegenstem (1965)
• Een stem boven het water uit (1973)
• Geding om het lied (1977)
• Poëzie om te zingen (1998)
• Elke avond wordt het vroeger laat (2008)

Ria Borkent
• Zing met de hemelboden 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij – Ria Borkent, Boekencentrum, Zoetermeer 2003.
• Een vleugje eeuwigheid, tachtig Bachkoralen herdicht – Ria Borkent, Gooi en Sticht 1998
• Matteüs Passie Een poëtische hertaling – Ria Borkent, Boekencentrum, Zoetermeer 2012

Hans Bouma
Een nieuwe schepping : geloven zingenderwijs is een bundel met 50 liederen, geschreven door Hans Bouma

Gert Jan de Bruin
Op de vleugels van een lied is een bundel liederen van de hand van de predikant Gert Jan de Bruin (*1954). De auteur, die o.a. predikant is (geweest) in Oegstgeest en Sint-Michielsgestel, heeft in deze bundel 61 liederen samengebracht.

Henk Jongerius
• 24 Kerkliederen
• Voor onderweg: 101 schriftliederen is een bundel liederen op tekst van Henk Jongerius, vertont von Jan Raas
Voor wie gedenken is een bundel met circa 500 verzamelde liturgische gezangen van Henk Jongerius, verschenen in 2016.

Tom Naastepad
Het lied op onze lippen : het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën is een bundel met liederen van Tom Naastepad. 2003

Huub Oosterhuis
• Verzameld liedboek
Liturgische gezangen op teksten van Huub Oosterhuis
Uitgeven in samenwerking met de Stichting Leerhuis & Liturgie Verspreiding in Belgie: Halewijn, Antwerpen
Tweede (gecorrigeerde) druk, april 2005
Inhoudsoverzicht; Inleiding en handreiking; Aan stromen water (Psalmen); Hoe is uw naam (liederen over God); Levend boek (het bijbelse verhall gezogen); Wees hier aanwezig (gezangen voor de dienst van het woord – tafelgebeden voor de viering van de Eucharistie); Voor uw aangezicht (vij liturgische vieringen); Mens op aarde (liederen over geboorte, liefde, dood); Van u is de toekomst (liederen over deze wereld vandaag en morgen); Register van bijbelplaatsen; Register van titels en beginregels; Inhoudsopgave (1. Auflage 2004)
• Zolang er mensen zijn – Huub Oosterhuis

Michel van der Plas
De kleine bundel bevat teksten en liederen van Michel van der Plas (1927-2013), geschreven voor uiteenlopende liturgische vieringen in de parochiekerk van de H. Apostel Paulus in Haarlem Zuid-West. Hilversum, 1981

Michaël Steehouder
Een kring van mensen is een boek met teksten en liederen voor liturgie, geschreven door Michaël Steehouder. De (eenstemmige) liederen zijn geschikt voor gemeentezang, al dan niet met medewerking van een koor, cantorij of solist.
Om de aarde te bewonen is een bundel met 53 liturgische liederen geschreven door Michaël Steehouder.

André Troost
• Zingende gezegend, 322 Lieder, Erstdruck 1995, vierter Druck 2014
• nieuwe en hertaalde liederen, onder de titel Overnodig (69 Lieder)
Voorzichtig licht is een bundel met liederen van André Troost. De bundel is verschenen in 2008.

Peer Verhoeven, Adri Bosch en anderen
• “Jij leve lang” bundel mit Lieder über die Geburt und Wachstum. De teksten zijn van Peer Verhoeven, Adri Bosch en anderen. De muziek is van Willem Vogel. Gooi en Sticht

Sytze de Vries
• Jij, mijn adem verzamelde liederen – Sytze de Vries, Boekencentrum, Zoetermeer 2009.
• Het liefste lied van overzee – zestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën
Tweede druk
Skandalon
Vught/NL, Januar 2013 Opmaat; Lieder Nr. 1-60 mit einst. Noten; alfabetisch register; Engelse titels voor zover (mmer of minder vrije) vertalingen betreft; Register rubrieken; Namen van de tunes; Bijzonderheden
(1. Auflage 2012)
• Tegen het donker 100 liederen om samen te zingen – Sytze de Vries, Meinema, Zoetermeer 2002.

Jan Wit
Ministeriale is een bundel met liederen van Jan Wit.

Jaap Zijlstra
Van harte brengen wij U lof is een bundel met 30 liederen van dichter Jaap Zijlstra. In deze liederen worden de kernthema’s van het christelijk geloof onder woorden gebracht. Ook de melodieën zijn opgenomen.

Sonstige Liederbücher der NL

Opwekkings Liederen 1-782
Met O.R. bij het kruis, geloffd zij de Heer, Verwachten, Een doel en ik geef u alle eer
Lieder Nr. 1-782 nur Texte; alphabetisches Register;
Anm.: Es handelt sich hier um das Textbuch mit allen Texten zu mehreren mehrstimmigen Notenbüchern. Die Notenbücher selbst sind sehr teuer und sind in mehreren Bänden erschienen. Bis heute sind 782 Lieder erschienen. Die Ausgabe wird wohl ständig erweitert.

Johan de Heer
Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten: liederen en koren geschikt voor orgel en/of gemengd koor / oorspr verz. door Joh. de Heer; gerev. door Jan Quintus Zwart en Peter Grasmeijer. Hilversum: Unisong Music Publishers. 1e druk Rotterdam, De Heer, 1905.(Erstausgabe mit 675 Liedern). De Zangbundel wordt uitgegeven door Unisong en is verkrijgbaar bij Johannes de Heer. Dann zahlreiche Ausgaben mit weiteren Liedern, Korrekturen, Herausnahme von Liedern u.a.
2004 erschien dann eine nieuwe Joh. de Heer-zangbundel. Een jubileumbundel, met daarin inmiddels 1011 liederen. Het was in 2005 een eeuw geleden dat de eerste bundel, met destijds 675 liederen, verscheen. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid. NB. Let op dat de nummeringen tussen de edities kunnen verschillen. Vraag altijd naar de editie die als referentie wordt gebruikt in de betreffende kerk.

Zangbundel ten dienste van Huisgezin en Samenkomsten
735 Liederen en koren
Het Auteursrecht is verzekerd overeenkomstig de Wet
Joh. De Heer & Zn. Rotterdam, o.J.
Inhoud naar de eerste regels der Liederen; Inhoud aar de eerste regels der koren vna de liederen voorkommende in den Zangbundel onder de aangegeben Nos; Inhoud naar Rubrieken, Inhoud naar de Versmaat; Lieder Nr. 1-588 nur Texte; Korte Melodieen (z.g.n Koren) voor verschillende Gelegenheden

Zangbundel ten dienste van Huisgezin en Samenkomsten – No. 2
926 Liederen en koren
Het Auteursrecht is verzekerd overeenkomstig de Wet
351e-400e duizend
Dete uitgae is met muziek verkrijgbaar complett in hell linnen f 5,
Uitreksel voor Volkssamekosten. 200 No. À f 0,20 per 100 f 18,- Liederen- bladen ten dienste van openlucht samenkomsten, in 5 series. Elke serie f. 1,- per 100 f 9 – per 1000 stuks
Joh. De Heer & Zn. Rotterdam, o.J.
Inhoud naar de eerste regels der Liederen; Inhoud naar Rubrieken, Lieder Nr. 1-751 nur Texte; Korte Melodieen (z.g.n Koren) voor verschillende Gelegenheden

Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten – No. 2
899 liederen en koren
oorspronkelijk verzameld door Joh. De Heer editie 1991 gereviseerd dorr Jan Quintus Zwart
1.035.000-1.045.0000
Deze uitgave is met muziek verkrijbaar
Hilversum, 1991
Vorwort; Lieder Nr. 1-958, wobei einige Lieder mit Nr. a) beigefügt sind. Ferner fehlen einzelne Liednummern (die Lieder wurden herausgenommen, wohl weil sie nicht gesungen wurden, etc.); Index op Nummer mit Angabe, aus welchem Liederbuch diese entnommen wurden; Index op Alfabet; Indes op Refrein; Verzeichnis der Nummern, die in die Ausgabe von 1991 nicht mehr aufgenommen wurden.

Neue Ausgabe von Joh. De Heer
2004 mit 1011 Liedern.
Nicht vorhanden

Abdijboek is samengesteld door de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie.
De bundel bevat o.a. hymnen, beurtzangen, antifonen en psalmen. De uitgever is Annie Bank (Amsterdam).
Nicht vorhanden

Licht.
100 liedjes voor iedereen is een liedbundel met 100 oude bekende kerkelijke melodieën en mooie internationale traditionals voorzien van nieuwe teksten. De liedjes zijn geschikt om te zingen bij alle grote en kleine momenten van het leven, zowel in de kerk als daarbuiten. Auteur: Coot van Doesburgh De bundel is uitgegeven bij Boekencentrum Uitgevers. Teksteditie: Omvang 126 pagina’s
Met eenstemmige melodieën: Omvang 144 pagina’s
Nicht vorhanden

Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow
de eerste bundel die onder auspiciën van de Wild Goose Resource Group / The Iona Community werd uitgebracht door de Nederlandse Ionagroep. De eerste druk verscheen in 2003, in twee edities: het oblong eenstemmige boekje en het staande boek met de meerstemmige versies.
50 Lieder.
Nicht vorhanden

Enkele jaren na deze bundel verscheen een tweede:
Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld.
48 Lieder.
Nicht vorhanden

Youth for Christ
liedbundel bundel met meer dan 200 liederen uit verschillende tradities: gospels, kerkliederen, lofprijzings- en aanbiddingsliederen, liederen uit Taizé en vele anderen. De bundel is samengesteld door Youth for Christ en uitgegeven in 1994, de vijfde druk dateert van 2006. De hieronder opgenomen inhoudsopgave is die van de tweede druk, uitgegeven in 1995.
Nicht vorhanden

Glorieklokken
liedbundel zusammengestellt von Schwester M.A. met 550 Liedern für Gemeindesang und Chor
Erstauflage 1962
2013 neue überarbeitete Ausgabe.
Nicht vorhanden