Pennsylvania-Deutsch

Pennsylvania-Deutsch:

Special Pennsylvania Dutch-English Edition:
Es Nei Teshtament Pennsylvania-Deitsh un English
The Authorized King James Version
South Holland/Illinois (USA), 1994

Es Nei Teshtament Mitt Di Psaltah un Shprich
Pennsylvania Deitsh Text translatet form Textus Receptus Greek Text and Dr. Martin Luther’s German translation
English Text The Authorized King James Version
Revised edition of Es Nei Teshtament
First edition of Di Psaltah un Shpricha in Pennsylvania Dutch
South Holland/Illinois (USA), 2003