Slowenien

Slovenska Pemarica
Uredil Jakob Aljaz
Izdala in zalozila Druzba sv. Mohorja v Celovcu
II. zvezek
Y Geloveu, 1900
Lieder Nr.1-90 meist mit vierstimmigen Noten; Kazalo (Inhaltsverzeichnis alphabetisch)